Opintojakso
Näytä opetustapahtumat
ICAT2090 Tekoäly energiatekniikassa, 5 op / 3 ov 
Tunniste ICAT2090  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Tekoäly energiatekniikassa  Lyhenne Tekoäly energia 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot OppiaineICAT Information, Communication and Automation Technology 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateeminen yksikkö 

Kuvaus:
Edellytykset 

Ohjelmoinnin perusteet TAI Johdatus ohjelmointiin, lisäksi suositellaan Olio-ohjelmointi

 
Tavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää epävarmuuden käsitteen ja mallinnusmenetelmät intervalliaritmetiikalla ja sumealla logiikalla, sumean logiikan perusteet, selittää sumean päättelyn alkeet, kuvata sumeiden järjestelmien tärkeimmät energiatekniikan sovellusalueet ja sovellukset, soveltaa sumean joukko-opin alkeet, selittää hermoverkkotekniikan perusteet, kuvata hermoverkkojen tärkeimmät tyypit, soveltaa hermoverkkojen opettamista, kuvata hermoverkkojen tärkeimmät energiatekniikan sovellukset, kuvata evoluutiolaskennan perusteet, soveltaa monimuuttuja optimoinnin perusteet, kuvata globaalin optimoinnin perusteet, kuvata geneettisten algoritmien tyypilliset energiatekniikan sovellukset, rakentaa geneettisten algoritmien toteutuksen, yhdistää ja soveltaa soft computing -tekniikoita, suunnitella, toteuttaa, testata ja raportoida yksinkertaisen soft computing -sovelluksen. Opintojakso kehittää suullista ilmaisua (esitelmä), kirjallista ilmaisua (dokumentointi alan terminologia suomeksi ja englanniksi), yhteistyötaitoja (esitelmä ja harjoitustyö), elinikäistä oppimista (tiedon kriittinen etsintä ja analysointi) ja IT-taitoja (ongelmaratkaisu ohjelmoimalla).

 
Sisältö 

Hermoverkot, sumea logiikka, geneettiset algoritmit, evoluutiostrategiat, intervalli- ja unumaritmetiikka, sovelluksia energiatekniikasta, terminologia suomeksi ja englanniksi

 
Oppimateriaalit 

Luentomuistiinpanot ja materiaali

 
Toteutustavat 

Luennot 20 h, harjoitukset 20 h, ryhmäseminaariesitelmä 1h harjoitustyö 19 h, itsenäinen työ 72 h

 
Suoritustavat 

Tentti (ICAT2091 3 op) ja harjoitustyö (ICAT2092 2 op)
Opetus- ja suorituskieli: luennot suomi/englanti, harjoitukset suomi tai englanti, suorituskieli suomi tai englanti
Arvostelu: asteikolla 1-5 tai hylätty

 
Opettajat 

Vastuuhenkilö: Jarmo Alander
Opettaja: Jarmo Alander

 
Lisätietoja 

Vastuuorganisaatio: Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Lisätietoja: järjestetään joka vuosi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tekoäly energiatekniikassa (L01)  Luentokurssi  Jarmo Alander  09.01.20 -12.03.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittaudu Tekoäly energiatekniikassa (T03)  Tentti  Jarmo Alander 
27.09.19pe 12.00-15.00