Study unit

Show courses and exams
ayKRUO9111 Swedish for Business Students, 5 cp / 3 cu 
Code ayKRUO9111  Validity 01.08.2011 -
Name Swedish for Business Students  Abbreviation Swedish for Bus 
Scope5 cp / 3 cu  Expiry date  
TypeLanguage courses SubjectRUO Swedish language 
TypeCourse  Lessons  
Study right   Grading1 - 5 
Recommended time of completion  Qualifies as postgraduate studiesno
    Can be taken several timesno
Responsible unit VY Open University, Vaasa 

General studying material of the study unit:
Author Title Year Obligatory Availability
     Fiilin, Ullamaija (1)   Därför ruotsin peruskielioppi   2002  Obligatory Availability


Description:
Prerequisites 

Edeltävät opinnot:

a)      lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m) TAI

b)      vastaavat tiedot JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa ruotsin kielen kertauskurssille ayKRUO0010. Suoritettuaan kertauskurssin hyväksytysti opiskelija saa ilmoittautua peruskurssille.

 
Objectives 

Opintojakson tavoite: B1-C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424§6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti.

Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

 
Content 

Opintojakson sisältö: Eri aihepiirejä käsitteleviä ajankohtaisia tekstejä. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua.

Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan alaansa liittyvän suullisen esitelmän ruotsiksi. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia.

Opintokäyntejä ruotsinkielisiin kohteisiin ja niihin liittyviä tehtäviä.

Verkko-opetuksena järjestettävän opintojakson sisältö: Tapaamisia verkko-opetusympäristö Adobe Connect Pron avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia.
Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä.  Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon.

Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. Verkkoyhteyden toimivuus testataan ennen kurssin alkua.

 
Study Materials 

Kirjallisuus:

1. Opetusmoniste: Svenska för ekonomistuderande 2016−2017.

2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.

3. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

 
Teaching Methods 

Opetus: 50 tuntia lähiopetusta: 20 tuntia kirjallisia ja 30 tuntia suullisia harjoituksia sekä 10 tuntia verkkopohjaista työskentelyä.

 
Modes of Study 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät. TAI

Säännöllinen, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin. Aktiivinen ja säännöllinen työskentely oppimisympäristö Moodlessa. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Arviointi: Suullisten ja kirjallisten tehtävien jatkuva arviointi.

Opintojakso arvioidaan: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito: TT/HT/hylätty.

 
Further Information 

Opintojakso muodostaa kokonaisuuden, jonka suullinen ja kirjallinen osuus on suoritettava hyväksyttävästi saman lukuvuoden aikana. Hylätty kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.

 


Current and future teaching
Functions Name Type cp Teacher Schedule
Registration not in WebOodi or not required Swedish for Business Students (open uni) (V01)  Language Course  Timo Väätänen 
14.09.20 -02.12.20 -

Future examinations
Functions Name Type cp Teacher Schedule
Registration not in WebOodi or not required Swedish for Business Students (open uni) COMPENSATORY EXAM  Exemption test  Jaana Puskala 
28.09.20 -09.10.20 -