Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille, 5 op / 3 ov 
Tunniste ayKRUO9111  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Ruotsia kauppatieteilijöille  Lyhenne Ruotsia kauppat 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineRUO Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Fiilin, Ullamaija (1)   Därför ruotsin peruskielioppi   2002  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

Edeltävät opinnot:

a)      lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m) TAI

b)      vastaavat tiedot JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa ruotsin kielen kertauskurssille ayKRUO0010. Suoritettuaan kertauskurssin hyväksytysti opiskelija saa ilmoittautua peruskurssille.

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: B1-C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424§6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti.

Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

 
Sisältö 

Opintojakson sisältö: Eri aihepiirejä käsitteleviä ajankohtaisia tekstejä. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua.

Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan alaansa liittyvän suullisen esitelmän ruotsiksi. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia.

Opintokäyntejä ruotsinkielisiin kohteisiin ja niihin liittyviä tehtäviä.

Verkko-opetuksena järjestettävän opintojakson sisältö: Tapaamisia verkko-opetusympäristö Adobe Connect Pron avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia.
Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä.  Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon.

Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. Verkkoyhteyden toimivuus testataan ennen kurssin alkua.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus:

1. Opetusmoniste: Svenska för ekonomistuderande 2016−2017.

2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.

3. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

 
Toteutustavat 

Opetus: 50 tuntia lähiopetusta: 20 tuntia kirjallisia ja 30 tuntia suullisia harjoituksia sekä 10 tuntia verkkopohjaista työskentelyä.

 
Suoritustavat 

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät. TAI

Säännöllinen, aktiivinen osallistuminen verkkotapaamisiin. Aktiivinen ja säännöllinen työskentely oppimisympäristö Moodlessa. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Arviointi: Suullisten ja kirjallisten tehtävien jatkuva arviointi.

Opintojakso arvioidaan: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito: TT/HT/hylätty.

 
Lisätietoja 

Opintojakso muodostaa kokonaisuuden, jonka suullinen ja kirjallinen osuus on suoritettava hyväksyttävästi saman lukuvuoden aikana. Hylätty kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Ruotsia kauppatieteilijöille (avoin yo) (V01)  Kielikurssi  Timo Väätänen 
14.09.20 -02.12.20 -

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Ruotsia kauppatieteilijöille (avoin yo) KORVAAVA KOE  Korvaava koe  Jaana Puskala 
28.09.20 -09.10.20 -