Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKRUO6111 Ruotsia hallintotieteilijöille, 5 op / 3 ov 
Tunniste ayKRUO6111  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Ruotsia hallintotieteilijöille  Lyhenne Ruotsia hallint 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineRUO Ruotsin kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Fiilin, Ullamaija (1)   Därför ruotsin peruskielioppi   2002  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

a)    lukion A-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e, m tai c) tai lukion B-ruotsin oppimäärä (arvosana l, e tai m) TAI
b)    vastaavat tiedot JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa ruotsin kielen kertauskurssille KRUO.0010. Suoritettuaan kertauskurssin hyväksytysti opiskelija saa ilmoittautua peruskurssille.

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: B1–C1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424 § 6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti.
Opiskelija tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hänellä on valmius kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

 
Sisältö 

Eri aihepiirejä käsitteleviä ajankohtaisia tekstejä. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua.
Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan alaansa liittyvän suullisen esitelmän ruotsiksi. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia.
Opintokäyntejä ruotsinkielisiin kohteisiin ja niihin liittyviä tehtäviä.

 
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus:

1. Opetusmoniste: Svenska för förvaltningsstuderande 2016−2017.

2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.

3. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää materiaalia opettajan ohjeiden mukaan.

 
Toteutustavat 

Opetus:50 tuntia lähiopetusta: 20 tuntia kirjallisia ja 30 tuntia suullisia harjoituksia sekä 10 tuntia verkkopohjaista työskentelyä.

Kurssilla on kaksi toteutustapaa. Kiinteäohjelmainen opetus ja kielikylpymuotoinen opetus.

Kiinteäohjelmaisessa opetuksessa käytetään opetusmonistetta.

Kielikylpymuotoisessa opetuksessa korostuu suullisen kielitaidon harjoittelu.  Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön ja työskentelytapoihin. Ryhmä valitsee kurssille yhteisen teeman, jota se työstää opettajan ohjauksessa itsenäisesti ja pienryhmissä (lisätietoja sivulla www.uva.fi/fi/for/student/studies/study/language_studies/ruotsin_kielen_kielikylpymuotoiset_opetusryhmat/).

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: Suullisten ja kirjallisten tehtävien jatkuva arviointi.

Opintojakso arvioidaan: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito: TT/HT/hylätty.

 
Tarjontatieto 

 

 
Lisätietoja 

Opintojakso muodostaa kokonaisuuden, jonka suullinen ja kirjallinen osuus on suoritettava hyväksyttävästi saman lukuvuoden aikana. Hylätty kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä