Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKVEN5002 Venäjän alkeet II, 3 op 
Tunniste ayKVEN5002  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Venäjän alkeet II  Lyhenne Venäjän alkeet 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineVEN Venäjän kieli 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Alestalo Marjatta  Kafe Piter. 1 Venäjää taitotasolle A1  2011  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Edellytykset 

Alkeet II on tarkoitettu venäjän alkeet suorittaneille tai muulla tavoin vastaavat tiedot hankkineille.

 
Tavoitteet 

Opintojakson tavoite: A1.2 - A2

Osaamistavoite:
Kurssin käytyään opiskelija
•    on vahvistanut aiempia tietojaan venäjän kielen perusteista
•    osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa
•    osaa kuvata oman elämänsä tapahtumia
•    osaa tehdä lyhyitä haastatteluja ja esittelyjä
•    ymmärtää hitaasta puheesta ja arkiteksteistä pääkohdat
•    tuntee laajemmin venäläistä kulttuuria.

 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy kirjallisten ja suullisten harjoitusten avulla  venäjän kielen peruskieliopin rakenteisiin niin, että hän pystyy ilmaisemaan itseään arkielämän tilanteissa. Hän perehtyy oppimateriaalien avulla venäläiseen elämään ja kulttuuriin. Keskustelun, kuullun- ja tekstinymmärtämisen aihepiireinä ovat harrastukset, vuodenajat, matkustaminen, lomanvietto ja tien kysyminen, juhlat, ostosten tekeminen ja venäläinen keittiö. Rakenteista opiskelija harjoittelee tilannesidonnaisesti sijamuotojen, liikeverbien ja verbin preteritin muodostamista ja käyttöä.

 
Oppimateriaalit 

Kurssilla käytetään Venäjän alkeet I -kurssilla aloitettua oppikirjaa Marjatta Alestalo, Kafe Piter 1, venäjää taitotasolle A1 sekä opettajan opintomonisteita.

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta 40 h

 
Suoritustavat 

Osallistuminen kontaktiopetukseen, kirjalliset harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä