Opintojakso

Näytä opetustapahtumat
ayKSUO9211 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, 5 op / 3 ov 
Tunniste ayKSUO9211  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi  Lyhenne Tieteell.kirj.s 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiKieliopinnot OppiaineSUO Nykysuomi 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   Arvostelu1 - 5 
Suositeltu suoritusaika  Jatko-opintokelpoinenei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö VY Avoin yliopisto, Vaasa 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P.  Tutki ja kirjoita  2009  Pakollinen Saatavuus
     Iisa, Katariina, Hannu Oittinen & Aino Piehl  Kielenhuollon käsikirja  2012  Pakollinen Saatavuus
     Kniivilä, Sonja   Tiede ja teksti tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen   2007  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Ajankohta 

Ylemmän tutkinnon seminaarivaihe. Suositellaan suoritettavaksi edeltävänä lukukautena ennen tutkielmaprosessin aloittamista tai viimeistään heti aloittamisen jälkeen.

 
Edellytykset 

Suositellaan Suomen kielen suullinen viestintä (2 op) ja kirjallinen viestintä (3 op).

 
Tavoitteet 

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja tieteellisen

tutkimusprosessin osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa keskustella tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvistä teoreettisista käsitteistä ja periaatteista. Opiskelija osaa hyödyntää, analysoida ja tulkita tiedeyhteisön kirjoituskäytäntöjä, kuten tekstilajin rakenne- ja argumentaatiokäytäntöjä, lähdeviitteiden ja -luettelon merkintätapoja ja täsmällistä kielen käyttöä. Opiskelija tunnistaa tieteellisen kielen käytön (erityisesti oikeakielisyyden) säännöt. Opiskelija osaa arvioida omaa oikeakielisyytensä ja tekstinsä tasoa. Opiskelija oppii tuottamaan ja arvioimaan omaa tekstiään lukijalähtöisesti ja ilmaisemaan itseään suomeksi täsmällisesti, johdonmukaisesti ja oikeakielisesti.

 
Sisältö 

1) Opiskelija tutustuu tutkimuksen kirjoittamisprosessiin ja siihen liittyvään teoriaan esitelmöiden,

kirjoittaen ja/tai keskustellen.

2) Opiskelija laatii tutkimussuunnitelman.

3) Opiskelija laatii analyysin tieteellisestä tekstistä ja/tai tiedettä yleistajuistavan tekstin.

3) Opiskelija tarkastelee pienryhmässä muiden kurssin opiskelijoiden tuottamien tieteellisten tekstien rakennetta ja kieltä.

4) Opiskelija valmistautuu tieteellisen kirjoittamisen tenttiin lukemalla tenttikirjallisuutta ja

tekemällä oikeakielisyyden tehtäviä.

 
Oppimateriaalit 
  1. Tutki ja kirjoita (2006 tai uudempi). Toim. Sirkka Hirsijärvi, Pirkko Remes & Paula Sajavaara.

Helsinki: Tammi.

  1. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja. Helsinki: Yrityskirjat.
  2. Kniivilä, Lindblom-Ylänne & Mäntynen (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman

kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

  1. Tiedekunnan kirjoitusohjeet
  2. Muu opettajan ohjeistama materiaali
 
Toteutustavat 

Kurssia järjestetään lähiopetuksena (26 tuntia) ja osittaisena verkkokurssina TAI kokonaan verkko-opetuksena.

 
Suoritustavat 

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen/verkkokeskusteluihin ja harjoitustöiden tekeminen. Tieteellisen kirjoittamisen tentti.

Arviointi: 1−5 / hylätty

 
Opettajat 

Vastuuhenkilö: Kielikeskuksen opettajat

 
Tarjontatieto 

 

 
Osallistumisoikeus 

Vaihtoehtoinen Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi (5 op) -opintojakson kanssa.

 
Lisätietoja 

Pakollisuus: Vaihtoehtoinen Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi (5 op) -kurssin kanssa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi (Vaasan kesäyliopisto, Vaasa) (V02)  Verkkokurssi  Eija Kalliokoski 
04.05.20 -12.07.20 -
Ilmoittautuminen muulla tavalla tai ilmoittautumista ei vaadita Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi (Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki) (V02)  Verkkokurssi  Eija Kalliokoski 
04.05.20 -12.07.20 -

Tulevat tentit
Ei tenttejä